Medlemsavgift

Junior (t o m 16 år) 100 kr

Senior 200 kr

Betala via SWISH 123 043 63 52 eller sätt in på bankgiro 197-4963 och märk gärna betalningen med namn, födelseår & mailadress. 

Medlemsavgiften gäller för det år som den betalas (medlemsavgift som betalas 2023 gäller för jan-dec 2023).

 

OBS! Fiskekort eller olycksfallsförsäkring ingår EJ i medlemsavgiften!

Fristads SFK STADGAR

 § 1

Ändamål och syfte

 

Fristads sportfiskeklubb är en sammanslutning av fiskeintresserade personer i Fristadsbygden. Fristads sportfiskeklubb är en ideell förening.

Föreningen bedriver castingverksamhet. Föreningen är medlem i följande Specialidrottsförbund (SF): Svenska Castingsförbundet och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Klubben har till syfte:

Att bidra till sportfiskets utveckling som sport- och rekreationsform,

Att främja sportfiske och fiskevård

Att i medlemmarnas intresse verka för ändamålsenlig organisation av fisket och utnyttjande av fiskevatten,

Att genom ungdomsverksamhet stimulera sportfiske- och naturintresset bland ungdom och därigenom ge dem ett ökat utbyte av fritiden,

Bekämpa olagligt och oetiskt fiske.

Verka för ökat fiske- och naturvett liksom för andras rätt,

Verka för gott kamratskap mellan klubbar/föreningar och andra kategorier av fiskare till åstadkommande av god trivsel vid fiskevattnen.

 

§2

Medlemskap

 

Rätt till medlemskap äger varje sportfiskeintresserad person som söker inträde och betalar föreskrivna avgifter samt efterlever klubbens stadgar och föreskrifter.

 

§3

Förvaltning

 

Klubbens verksamhet hanteras av en styrelse som består av ledamöter och suppleanter som väljs på årsmötet. Styrelsen består av en ordförande samt ytterligare två ledamöter jämte tre suppleanter. Styrelsen väljs på ett år.

 

Styrelsen får bara ta beslut när samtliga ledamöter eller suppleanter är närvarande på ett styrelsemöte.

 

Klubben tecknas av fungerande ordförande tillsammans med en styrelseledamot.

 

§4

Ej krav på revision

 

Då det inte finns något krav på revisor i en ideell förening, som inte är skyldig att upprätta årsredovisning, kommer revisor inte att väljas i denna förening.

Klubbens räkenskaper avslutas per den 31 december.

 

§5

Motioner

 

Motioner och ärenden som skall upptas till behandling vid årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmöte.

 

§6

Årsmöte

 

Årsmöte skall hållas årligen före april månads utgång.

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma.

 

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande
 3. Val av mötesfunktionär
 4. Övriga frågor till dagordningen
 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
 6. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter
 7. Fastställande av arvoden
 8. Fastställande av avgifter
 9. Styrelsens rapporter och förslag
 10. Motioner och ärenden
 11. Övriga frågor
 12. Mötets avslutande

 

§7

Kallelse

 

Kallelse till årsmöte skall utsändas senast 8 dagar före årsmötesdagen.

 

§8

Uteslutning

 

Medlem som uppsåtligt skadar klubben eller grovt åsidosätter stadgans bestämmelser eller uppträder så att klubbens anseende bringas i fara kan av styrelsen uteslutas. Frågan om uteslutande får dock inte beslutas förrän medlemmen beretts tillfälle att inom en viss bestämd tid yttra sig i ärendet.

 

§9

Stadgeändring

 

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut på två på varandra följande klubbmöten varav ett skall vara årsmöte och varvid skall föreligga minst 2/3 majoritet på vardera mötet. Mellan dessa beslut skall minst en månad förflyta.

 

§10

Klubbens upplösning

 

Beslut om klubbens upplösning kan endast ske genom beslut av två på varandra följande möten varav ett skall vara årsmöte och varvid skall föreligga minst 2/3 majoritet på vardera mötet. Upplöses klubben skall dess tillgångar gå till sportfiskefrämjande åtgärder som exempelvis fiskevård eller ungdomsverksamhet.

Sök på webbsidan

© 2013 All rights reserved.

Drivs med Webnode